Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας Π-ΣΥΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε Τακτική Γενική Συνέλευση – (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27347/01/Β/92/550)

Σύμφωνα με το νόμο και με το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αριθμ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 30ης εταιρική χρήση που έληξε την 31‐12‐2022 αντίστοιχα, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα των 30ης εταιρικής χρήσης.
3. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση αποτελεσμάτων των 30ης, εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 10 Ιουλίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο